Şartlar & Koşullar

1. Taraflar
Kullanıcı, bu Site'ye üye olarak, Kullanıcı ve Gizlilik  Sözleşmesi'nin  tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Eğer bu kullanım koşullarının tümüne ya da bir kısmına uymayı reddediyorsanız bu web Sitesini kullanmamalısınız.

2. Tanımlar
www.dermatoloji.com.tr  : Kısaca Site olarak anılacak olan web Sitesi domain ismi ve markası, Dermavital Sağlık Hizmetileri ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti’nin tescilli markasıdır . Kısaca Dermavital olarak anılacaktır.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.dermatoloji.com.tr  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web Sitesi

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Dermavital tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Kullanıcı, Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Dermavital tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Dermavital tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Dermavital'in Hak ve Yükümlülükleri
a) Dermavital, Site'de sunulan hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

b) Dermavital Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web Siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Dermavital 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) Dermavital, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir.

d) Kullanıcı'lar ve Dermavital hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya başka bir ilişki yoktur. Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya başka bir ilişki doğmaz.

e)  Dermavital dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

f)   Dermavital Kullanıcıya bilgilendirme e-postaları, bilgilendirme sms'leri ve internet yoluyla bilgilendirici paylaşımlar gönderebilir.

6. Dermavital’in Gizlilik İlkeleri
a) Dermavital üye ve müşterilerinin e-posta adreslerini ve diğer kişisel  bilgileri hiçbir isim  altında, hiçbir nedenle  ve hiçbir muhatap nezdinde  açıklamaz, satmaz, paylaşmaz ve kötüye kullanmaz.

b) Dermavital, e-posta  adreslerini ve diğer kişisel  bilgileri  haricindeki  genel  Site kullanımı ve alışverişle ilgili bilgileri, Dermavital’in Sitedeki hizmetler'ini  ziyaretçi hareketlerini  izleyerek daha verimli ve etkin kılmak, müşterilerine daha özel ve daha etkin hizmet verebilmek  amacıyla  analiz ederek yorumlamak  ve iş ortakları ile  paylaşmak isteyebilir.

c) Cevaplanması üyenin  isteğine  bağlı olan  anket sorularına verilen yanıtlar da yukarıdaki  iş prensipleri  çerçevesinde  kullanılmaktadır. Bu tarz genel  bilgiler üçüncü şahıs ve kurumlara, ancak genel istatistiksel  değerlendirmelerin  parçası olarak ve toplu olarak açıklanabilir.


7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Dermavital 'in telif haklarına tabi çalışmalar) Dermavital’e ait olarak ve/veya Dermavital tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Dermavital hizmet'lerini, Dermavital bilgilerini ve Dermavital 'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Dermavital‘in hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Dermavital 'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Dermavital 'in, Dermavital Hizmet'leri, Dermavital bilgileri, Dermavital telif haklarına tabi çalışmalar, Dermavital ticari markaları, Dermavital ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
7.2. Sözleşme Değişiklikleri
Dermavital, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7.3. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Dermavital, işbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Dermavital için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Dermavital'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
7.6 Ürün İadesi Koşulları

Almış olduğunuz ürününü ambalajını açmadan/tahrip etmeden//bozmadan, ürünü kullanmadan teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, ürün faturası, sipariş numarınızıda içeren bir dilekçe veya iade formu (Site iletişim sekmesinden temin edilebilir) ile iade ediniz.

ALICI yasal mevzuat gereğince, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım, katalog ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, hijyenik nedenlerle iadenin mümkün olmadığı ürünler (iç giyim, mayo, krem, parfüm, diş fırçası vb. ürünler), kullanım nedeniyle iade alınamayacak derecede yıpranmış ürünler ile Kullanıcının'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen ve/veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkını kullanamaz.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli (geliş-gidiş) Kullanıcı’ya aittir. Ücretsiz olarak gönderilen kargonun ücreti herhangi bir alışveriş olmadığından Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. İade işlemlerinde, kargo ücreti olarak 6 YTL kesinti uygulanacaktır. Ayrıca geri iade kargosunun da peşin olarak Kullanıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir, aksi takdirde ürün Dermavital tarafından kabul edilmez ve Kullanıcı’ya geri gelir. Ürün değişimlerinde de yine kargo ücretleri alıcıya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tuttururarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız

Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.
Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

Müşterinin ürünü iade etmesi veya alışverişinden cayması halinde, iade edilen ürün Dermavital’e ulaştığı andan itibaren on (10) gün içerisinde ürün bedeli iade edilir. Kredi kartına ürün iade bedeli bankanız tarafından 2-6 hafta arasında yapılmaktadır. Bu sürede firmamızın tasarrufu bulunmamaktadır.

Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.

Ürünlerin Kullanıcı’ya allerji yapması halinde, ürün iadesi sırasında Kullanıcı allerji öncesinde ve sonrasındaki durumu gösteren net fotoğrafını İade Ürün formu ile birlikte Dermavital’e iletecektir. Dermavital tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında ürün iadesi hakkında Kullanıcı’ya gerekli bilgi verilecektir.


7.7 Ürün Gönderimleri
Nakliye bedeli Türkiye’nin her yerine 6-TL olup, sipariş edilen ürün/ürünlerin paketlenmesi, lojistik firmasına ulaştırılması ve sair nakliye giderlerini de kapsamaktadır. 200 TL ve üzerindeki alışverişlerde gönderim ücreti Dermavital tarafından karşılanacak olup, bu tutarın altındaki alımlarda karşı ödemeli gönderim yapılacaktır.

7.8 Üyeliğin İptali

Üyelik İptali, üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra Dermavital ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır.

Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra İletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

Aşağıdaki Durumlarda üyelik İptal Edilemez:
1 - Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.
2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa.
3 - Üyeye kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa.

Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Dermavital Tarafından İptal Edilir
1 - Üye Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa.
2 - Sahtekarlık girişiminde bulunduysa.
2 - Sisteme veya Dermavital ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.